သူက နာတတ်တယ်တဲ့ဖြည်းဖြည်းဘုတဲ့ ယောကျာ်းကတခြားသူပေးကြုံးခိုင်းတာ