မိန်းမ မရှိတုန်း ခယ်မလေးနဲ့ အမုန်းစွဲ တော်တော်ကိတ်တယ်